CURSUSVOORWAARDEN ALFABETO

Iedere cursusdeelnemer en/of degene die de betalingsverplichting neemt, wordt geacht van de inhoud van
deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermede akkoord te hebben verklaard op het moment van
inschrijving.

1. Aanmelding, toelating en deelname

1.1 Aanmeldingen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar, en zijn slechts geldig voor het rooster van het betreffende cursusjaar.
1.2 U kunt zich schriftelijk (brief of e-mail) aanmelden. Ter voltooiing van uw aanmelding dient u het door Alfabeto toegezonden online inschrijfformulier in te vullen, dat tevens geldt als aanmeldingsbewijs.
1.3 De toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmelding.
1.4 Na beoordeling van de aanmelding (en op basis van de eventuele ingeleverde niveautest) sturen wij u bericht of u al dan niet toegelaten bent.
1.5 Bij overaanmelding wordt een alternatief aangeboden of een wachtlijst. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating op de eerstvolgende cursus.
1.6 De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van ten minste vijf aanmeldingen. Zodra het minimum aantal deelnemers voor de cursus is bereikt, en uiterlijk 7 dagen voor de geplande aanvang, ontvangt u bericht over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen cursus.
1.7 Alfabeto behoudt zich het recht om een docent eerder aangewezen voor een bepaalde cursus alsnog te vervangen door een andere docent.
1.8 De cursist moet ten minste 18 jaar zijn ten tijde van de aanmelding.

2. Cursusprijs

2.1 Het verschuldigde cursusgeld wordt in de bevestigingsbrief (e-mail) door Alfabeto vermeld (typefouten voorbehouden).

3. Betalings- en annuleringsregeling
3.1 Cursist mag de overeenkomst (inschrijving cursus) binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
3.2 Bij plaatsing en doorgang van de cursus verplicht cursist zich aan de betalingsregeling te houden.
3.3 Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt cursist een factuur in de vorm van een bevestigingsbrief / email.
Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld per ommegaande te worden betaald.
3.4 Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd binnen 14 dagen na annulering.
3.5 Alleen schriftelijke annulering met 100% restitutie van het cursusgeld is mogelijk tot 7 dagen voor de aanvang van de cursus. Na die datum vindt geen restitutie meer plaats.
3.6 Bij tussentijds beëindigen van deelname aan de cursus blijft cursist het gehele cursusbedrag verschuldigd.
3.7 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg met Alfabeto, de plaats door een andere cursist wordt ingenomen.
3.8 Als cursist niet of niet tijdig voldoet aan de financiële verplichtingen ziet Alfabeto zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
3.9 Let op! Cursist is zelf verantwoordelijk voor het betalen van het cursusgeld.

4. Cursus en aansprakelijkheid

4.1 Het aan cursist beschikbaar gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden
gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.
4.2 Bij afwezigheid van de docent kan de les door een vervangende docent gegeven worden, of in overleg met
de studenten, worden uitgesteld.
4.3 Wanneer de student niet aanwezig kan zijn bij een les, kan deze gemiste les niet worden vergoed.
4.4 Alfabeto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden
cursusmateriaal.
4.5 Tenzij de wet dit voorschrijft aanvaardt Alfabeto geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak
ook, aan cursisten of derden, ontstaan in verband met de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele
gevolgschade.
4.6 Indien Alfabeto ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata is Alfabeto niet
aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
Iedere van onze wil onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor Alfabeto genoodzaakt acht af
te wijken van de opgegeven cursusdata.
4.7 Alle geregistreerde gegevens zijn vertrouwelijk en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld door alle medewerkers van Alfabeto.

5 toepasselijk Recht
5.1 Op al de aanbiedingen, overeenkomsten, cursussen en de uitvoering daarvan van Alfabeto.nl is uitsluitend de Nederlands recht van toepassing.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info(at)alfabeto.nl
Amsterdam 2017